Henning

UNDERVISNINGSERFARING: 40 års undervisning i biokemi og kemi i
universitetsregi. Har desuden (i mit otium) hjulpet mine
sønner med deres gymnasiefag, i særdeleshed kemi, matematik, fysik, dansk,
biologi og fransk.
Seneste 10 år tillige elever fra gymnasier og diverse videregående uddannelser, herunder 1. års universitetsstuderende.

NOTICE, help (via Skype) is offered to English speaking persons in or outside Denmark attempting to learn Danish to pass "Dansk 3" test, required to obtain permanent residency. Help is also offered to members of families temporarily posted abroad who wish to keep in touch with chemistry, physics, mathematics and biology on the level taught in the Danish gymnasium.

DER TILBYDES UDELUKKENDE ONLINE LEKTIEHJÆLP: kombination af e-mail og
Skype (videochat - NB! også GRUPPEVIDEOCHAT! hvor UDGIFTEN DELES mellem medlemmerne - op til 4) - se nedenfor nærmere under "Online hjælpens værktøjer", hvordan det fungerer.

PRIS: 60 kr pr Skype- kontakttime for 2. generations indvandrere i 1.g (!), se nærmere nedenfor under pkt 13. For alle andre: 120 kr pr Skype- kontakttime. Og hvis kontakttiden kun er en brøkdel af en time, betales der naturligvis kun denne brøkdel af timeprisen. Jeg beregner IKKE ekstra for min eventuelle forberedelsetid. BETALING: Forud over MobilePay - hvis andet ikke er aftalt.

TYPISK FORLØB: Du mailer det, du ønsker hjælp til, mindst 24 timer, før vi mødes over Skype. Når jeg modtager det fremsendte, ser jeg det hurtig igennem og melder tilbage med en sms, om og hvornår jeg kan hjælpe dig.

1) KEMI:Løbende på A-, B- og C niveau. Desuden intensiv eksamens-forberedelse: mundtlig Kemi C og
B, eksempelvis 7-14 dage á 2 timer, afhængig af din status. De hertil hørende laboratorieøvelser og (tilhørende) eksamensspørgsmål er velkendte for mig. Med hensyn til skriftlig Kemi A er træningen gennemregning af gamle eksamenssæt.

2) MATEMATIK (A/B), FYSIK (A/B), BIOLOGI (A/B), DANSK (stil) og ENGELSK
(B): hjælp til opgaveløsning.

3) ADGANGSKURSUS TIL UNIVERSITETERNE (DTU, AAU, AU OG SDU). Inklusiv gennemregning af tidligere eksamenssæt.

4) INGENIØRSTUDERENDE: Hjælp til opgaveregning i kemi,
termodynamik og fysik på indledende moduler svarende til gymnasiernes A niveau.

5) TANDLÆGE - og MEDICIN STUDERENDE Århus Universitet: Intensiv forberedelse til
(re)eksamen i kemi pensum.

6) MEDICIN- og TANDLÆGESTUDERENDE Københavns Universitet: Intensiv hjælp til kemidelen 1. semester.

7) KEMI-, BIOKEMI-, BIOLOGI- , VETERINÆRMEDICIN- , FARMAKOLOGI- og andre NATURVIDENSKABSTUDERENDE ved universiteterne: løbende hjælp til 1. og i vist omfang 2.semesters kemimoduler - herunder gennemregning af gamle eksamensopgaver.

Min oplevelse er, at rigtig mange af jer spilder meget tid på de store 50-60 personers hold såvel til forelæsning som holdundervisning, fordi I så at sige bliver hægtet af næsten fra starten. Det skyldes flere ting: 1) forelæsnings kulturen, hvor man i kvik succesion viser 10-12 powerpoints på en undervisningstime (45 min) til formidling af dagens emne, der eksempelvis kunne være elektrokemi, kemisk termodynamik eller reaktionskinetik eller etc. For mange af os er dette uforenelig med egentlig forståelse og desværre mere en kilde til frustration over "ikke at kunne følge med". 2) At lærebogen ofte er en 1000- siders engelsksproget universitets lærebog, som I opgiver at læse i dels p.g.a sprogvanskelighed dels p.g.a. jeres vanskelighed med at lokalisere det væsentlige i de mange sider. 3) At holdundervisningen, hvis intention er gennemarbejdning af stoffet ved opgaveløsning, ofte foregår i holdstørrelser på 50 med kun 1-2 lærer/hjælpelærer/ ældre studerende. Betingelser der naturligvis udelukker egentlig hjælp til dem, der har mest brug for det. 4) At undervisningsstedet overvurderer de forudsætninger I kommer med i form af kemi B, der ydermere kan være nogle år gammel.

Min påstand er, at der her er et massivt behov for lektiehjælp.Samtidig anerkender jeg, at selv en nærmest symbolsk timepris på 100-150 kr for lektiehjælp kan være/blive en betragtelig økonomisk belastning af SU'en, hvis man har behov for mange timer - og kemi tager altså den tid, kemi tager.

Jeg har over årene adresseret problemet ved at foreslå mine single-elever, at de går sammen med en eller flere ligestillede holdkammerater om lektiehjælpen - dog forgæves! Og begrundelsen har altid været, "at det er bedst, når vi kun er én", og man kan blive ved med at spørge ind til et problem indtil "tiøren falder", og ikke føle sig stresset af, at kammeraten har forstået tingene. Det forstår og anerkender jeg. Ikke desto mindre foreslår jeg, at I i det mindste afprøver muligheden af gruppehjælp:annoncer i auditoriet før en time efter holdkammerater med samme behov som du selv, f.eks. mundtlig eller skriv på tavlen - evt. kan du henvise til nærværende argumentation. Et større antal timer skulle giver "bedre tid" og mindre stress, og medtag her, at billeder af de gennemregnede opgaver sluttelig mailes til alle i gruppen til evt yderligere granskning.

8) FARMAKOLOGISTUDERENDE specifikt Kbh Uni: Eksamenforberedelse 1. semester ved gennemregning af (eksamens)opgaver under Almen og Uorganisk Kemi samt Organisk kemi 1.

9) LABORANT- og BIOANALYTIKERSTUDERENDE, 1. år: Hjælp til opgaveregning i kemi.

10) MASKINMESTER: Hjælp til elever på adgangskursus (matematik og fysik) til maskinmesterskolen.

11) BIOKEMISTUDERENDE KU: 1.år Almen og Uorganisk Kemi (opgaveregning inkl. eksamensopgaver).

12) SRP: Kemi/biologi - Kemi/matematik - dog kun hvis opgaven omfatter en laboratoriedel (eksperimentelt arbejde). Min hjælp vil bestå af løbende 2-vejs kommunikation over Skype gennem hele perioden. BEMÆRK, at jeg IKKE giver mig af med ”at rette din SRP opgave dagen før”, den skal afleveres. Og ”hvad koster det”? Det enkle svar: det samme som al anden lektiehjælp: 120 kr. pr Skype time. Du vil således under hele forløbet kunne beregne din regning ud fra samtaletiden, der står på Skype ved afslutningen af et opkald. "Men hvad kan det løbe op i"? 300 - 1500 kr! Og "er jeg så sikret en god karakter?". Nej - ingenlunde! 4 - 12 er, indtil videre, karakterområdet.

13) 2.GENERATIONS INDVANDRERE, DER STARTER I 1. G: jeg vil kunne hjælpe dig med langt de fleste fag (mat/kem/fys/biol/dansk/engelsk/fransk). Fra flere års lektiehjælp er mit indtryk, at det er vigtigt for mange af jer, at I "kommer rigtig med" lige fra starten i gymnasiet. At I undgår den negative spiral, som følger af at "komme bagud", hvor man forstår mindre og mindre i timerne og derved spilder mere og mere tid - og naturligvis får en dårligere og dårligere tid i gymnasiet - og, ikke at forglemme, vil stå svagt efter gymnasiet. En del af jer vil have behov for megen hjælp og oveni ikke helt have de samme muligheder for hjælp fra omgivelserne som jeres etnisk-danske kammerater. Derfor er prisen for jer sat til 60 kr/time. Ikke desto mindre får jeg kun få henvendelser fra denne gruppe - men skal da love for at I henvender jer i stort tal, når I er kommet i 2. og 3. G. Jeg tror, at forklaringen er, at i 1. G tænker I: "det går nok, har bare lidt begyndervanskeligheder i et par fag, så det bliver nok bedre i 2. og 3. G". Det er som sådan en positiv holdning og tiltro til, at "det hele nok skal gå",der kan berolige mange 1. G'er, der måtte have problemer med et fag eller to. Nogle af jer opdager så i 2.og 3.G , at sådan gik det ikke, og nu skal fagene afsluttes (eksamen) og danne et mere eller mindre skrøbeligt grundlag for jeres egentlige uddannelse efter gymnasiet. Så til I 1. G'er: vær på forkant med din situation - det er ikke" pinligt" at skulle have behov for lektiehjælp, det er et aktivt tiltag du foretager - det kan ydermere fjerne mere skolestress, end du forestiller dig.

14) Selvstuderende (Kemi, Fysik og Matematik på A, B og C niveau). I er udfordret, dels af den sparsomme lærer/vejleder kontakt, dels af ikke at have muligheden for at kunne stille de mange "her og nu" spørgsmål ansigt til ansigt med læreren, som man jo ellers har i gymnasierne. Noget af det - i mine øjne - pædagogisk mest beklagelige for jer er afviklingen af laboratorieøvelserne (7-10 stk) på een weekend (2 dage!) - noget der i gymnasierne tidsmæssigt er betydeligt strakt ud og koordineret med den teoretiske undervisning. Jeres betingelser synes at være: download en øvelsesvejledning og mød så op en weekend og lav øvelserne. Jeg vil tro, at udbyttet for de fleste vil være lille og frustrationen stor - hvis ikke øvelserne i forvejen er snakket i gennem - og det er præcis, hvad jeg gør med dem, jeg hjælper. At det er så vigtigt at have forstået og kunne gøre rede for øvelserne skyldes, at eksaminationen (eksamensspørgsmålene) tager udgangspunkt i øvelserne.

NB.
I matematikken benytter jeg CAS-værktøjet TI-nspire CAS (Texas
Instruments).

ONLINE HJÆLPENS VÆRKTØJER:

1) Et kvalitetswebcam, så du vil kunne se, hvad jeg med "papir og blyant" opskriver på mit
skrivebord af skitser/ligninger/udregninger/reaktionsligninger etc. Og her skal du ikke skrive med, men i stedet bruge opmærksomheden på og spørge ind til det, jeg skriver. Fordi, til slut tager jeg et billede og mailer det til dig.
2) En 'skriveplade' (Wacom's Bamboo) i kombination med at jeg deler skærm med dig. Vi er temmelig begejstrede for dette værktøj, fordi det giver mulighed for, at du kan se og spørge ind til det, jeg skriver og tegner. Eksempelvis når vi regner på ligninger, hvor vi flytter rundt på faktorer og led etc. og skal overholde de basale regler. Eller når vi skal opskrive kemiske strukturformler, og når vi skal opskrive og afstemme kemiske reaktionsligninger. Altså præcis som ved webcam ovenfor. Men den ekstra fordel er nu, at jeg kan dele min skærm op i 2 halvdele og anbringe den stillede opgave på den ene halvdel og bruge den anden halvdel til min/vores udarbejdelse/opskrivning af løsningen. Det er ofte rigtig nyttigt at have opgavens tekst liggende ved siden af, når man laver besvarelsen. Og selvfølgelig behøver du ikke at "skrive med", men kan bruge din opmærksomhed på og spørge ind til det jeg skriver, for til slut "saver" jeg og mailer det til dig. Alternativt kan du selv tage et skærmbillede (”PrtScr” tasten på tastaturet).
3) Skærmdeling, per se, altså uden webcam eller skriveplade, benytter vi ved retning/redigering af rapporter og stile: jeg åbner dit dokument og sammen læser vi nu igennem og bliver enige om rettelser og ændringer, som jeg skriver ind med det samme. Når vi er færdige, gemmer jeg dokumentet og mailer det til dig. - Bemærk, at som udgangspunkt er jeg tilhænger af, at vi laver dette SAMMEN som beskrevet. Det der med, "at du sender en rapport eller stil og bare vil have den rettede tilbage til videre-sendelse til din lærer" er ikke lige hos mig - fordi jeg synes det indebærer for meget spild af tid for dig, din lærer - og mig selv.

FLEKSIBILITETEN HAR VIST SIG AT VÆRE STOR: Mange har en i-phone/smart phone i lommen eller en tablet (og har downloadet Skype herpå) og opløsningen på skærmene er tilstrækkelig til, at du vil kunne se, hvad jeg skriver på mit skrivebord. Men ikke nok med det! Smart phonens kamera er så godt, at du kan tage billede af din opgave eller din løsning heraf og maile eller "skype" den til mig.

FORDELENE (i forhold til traditionel ansigt-til-ansigt undervisning) ved online lektiehjælp ved mine fag, og som jeg har det sat op (beskrevet ovenfor), er: 1) Ingen spildtid p.g.a. af transport/venten på hinanden/brudte aftaler. 2) SMS-muligheder for hurtig ændring af aftaler eller dette: "Kan vi gå på Skype nu - eller hvornår kan du?" 3) Udbyttet er - efter min overbevisning - lige så stort som ved ansigt-til-ansigt. 4) "Stressfaktoren" er - efter min overbevisning - væsentligt nedsat i forhold til den direkte ansigt til ansigt hjælp, noget der er værdifuldt for den stille og frygtsomme elev, der ikke tør ytre sig i skoleklasse.
Er du alligevel skeptisk over for "Online", som rigtig mange er ved første henvendelse, så lad det komme an på en prøve (se nedenfor) - du vil blive omvendt!

LYDER ALT DETTE BARE ALT FOR TEKNISK OG AFSKRÆKKENDE for dig, så er
den gode nyhed, AT DET VIRKER, og AT DU BARE SKAL TÆNDE FOR DIN SKYPE,
"så kører det for dig/os!".

VED HENVENDELSE (via Tutoren.dk eller direkte) er det bekvemt, at du oplyser dit mobil
nr. for hurtig/effektiv kommunikation i opstartfasen. Evt. tillige dit Skype navn. Du kan også kontakte mig direkte over Skype: se mit Skype navn nedenfor.

DER YDES PRIMÆRT FORTLØBENDE LEKTIEHJÆLP (måneder/år).
Med sigtet længere varende lektiehjælp, vil prisen per time være 120 kr - bemærk dog, at hvis
lektiehjælpen blot varer f.eks.15 min, gælder dette naturligvis kun for
1/4 time - altså 30,-kr. Sådanne situationer, der ikke er ualmindelige,
kan forekomme, for eksempel når en elev er gået i stå i en opgave og
blot mangler et enkelt tip for selv at kunne fortsætte. Jeg beregner IKKE forberedelsestid, så du betaler kun for kontakttiden over Skype - medmindre andet er aftalt.

Afregning for lektiehjælp sker ved FORUDBETALING (!): ved MobilePay - hvis andet ikke er aftalt.

JEG ER 100 % TIDSFLEKSIBEL:
Mobil 60899779
henning.nielsen1103@hotmail.com
Skype: henningnielsen8000

PS
ONLINE BEDSTEFORÆLDRE-LEKTIEHJÆLP TIL DE SMÅ I DISSE CORONA-TIDER
Jeg har over de seneste 10 år i mit otium praktiseret virtuel lektie- og studiehjælp over Skype til alle i folkeskole, gymnasium og på 1. universitetsstudieår. Hvordan kan ses her: tutoren.dk/node/412 og tutoren.dk/mobiltelefon-og-lektiehjaelp som linker til mine erfaringer i starten af denne 10 års periode. Noget er hen ad vejen forbedret.

Her følger nu mit bedste bud på, hvordan bedsteforældre-lektiehjælp realistisk sættes op jvf de 2 ovennævnte links. Børnenes forældre anskaffer et webcamera (jeg anvender Logitech HD Pro Webcam C920, ca 600-700 kr) samt en svanehals mobiltelefon holder (den sorte vist på det ene link er tilstrækkelig stiv til at give stabilitet, ca 150 kr) og installerer Skype og det indkøbte webcamera på computeren, der benyttes, når man skal snakke med bedsteforældrene. Svanehalsholderen, som skal holde webcameraet rettet ned mod bordpladen, monteres ved siden af computerpladsen, så cameraet er ca 25 cm over bordpladen. Nu kan barnebanet lægge sin læsebog eller regnebog under cameraet og ringe til sine bedsteforældre, der har Skype installeret, og læse op af sin bog, mens bedsteforælderen kan følge med på sin skærm. Og regnestykker med papir og blyant, kan på samme måde laves og diskuteres undervejs med med bedsteforældrene. Hyggesnak bliver der helt sikkert god lejlighed til. Det var sådan set alt.

At opstillingen også med fordel kan bruges af de ældre/voksne børn ved forberedelse til mundtlige eksaminer i deres kommunikation med deres tutor er en ekstra tilskyndelse til at få opstilling etableret - altså ikke udsætte men få gjort noget ved sagen nu. De fleste familier vil kunne klare det - eller få hjælp af en bekendt. Og måske vil mange blive glade, når det første kører.

NB.
Det er rigtigt, at mobiltelefon og tablet sådan set også kan bruges – i stedet for webcamera - min erfaring er dog, at det i praksis er for ”bøvlet”, dels fordi ophængningen giver nogen stabilitets problemer og betjeningsknapperne kan sidde i vejen for svanehalsen greb. Der er desuden ikke samme mulighed for manuel fokusering og orientering af skrivefeltet på modtagerens skærm. Så et webcamera på en fast ophængt plads ved computerens plads er sagen.

Kontakt tutoren!

HUSK! 1) korrekt e-mail-adresse. 2) fag og antal timer. 3) Undervisningssted.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Fill in the blank